Mark Muhannad Ayyash

Mark Muhannad Ayyash

Mark Muhannad Ayyash je vanredni profesor sociologije na Univerzitetu Mount Royal u Calgaryju, u Kanadi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Samo formi­ran­je jedne dekol­o­nizirane države koja obuh­va­ta ci­jelu ter­i­tori­ju his­tori­jske Pales­tine može okončati izraelske koloni­jalne am­bi­ci­je.

opinion by Mark Muhannad Ayyash
Published On 23 Feb 2021