Marin Veršić

Marin Veršić

Marin Veršić je novinar Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I onda opet još jed­na poru­ka. Ali ta mi je us­p­jela iz­mami­ti os­mi­jeh. Na dva mala ro­mo­bi­la. Na pa­piru za­kačeno: „Hvala vam što ne di­rate ovaj ro­mo­bil, ako nije vaš, di­jete koje ga je izgu­bi­lo, bit će sret­no kada ga pron­ađe.“ I sma­jlić. Ne znam za­š­to, rekao sam si da će ta dva ro­mo­bi­la nji­hovi malec­ki vlas­ni­ci doći pokupi­ti.

blog by Marin Veršić
Published On 17 Jul 2016

Moja sagov­or­ni­ca pamtit će sva­ki fran­cus­ki Dan državnos­ti do kra­ja živ­ota, kao dan kada joj je neko ubio tri pri­jateljice.

blog by Marin Veršić
Published On 16 Jul 2016

Dečko ide sam, ces­ti­com koja je zarasla u grmlju. Ide bratu u Nje­mačku, jer su mu u Mazar e Shar­i­fu tal­ibani ubili roditel­je…I sh­vatiš kako u živ­o­tu niš­ta ne ne­dosta­je, jer imaš sve što taj jad­ničak nema.

blog by Marin Veršić
Published On 03 Oct 2015

Lid­eri NATO, EU, Rusi­je, Kine, Ve­like Bri­tani­je česti­tali reiz­bor amer­ičkom pred­sjed­niku.

blog by Ivica Puljić and Marin Veršić and Al Jazeera Redakcija
Published On 06 Nov 2012

Na uli­ca­ma Bostona nema izbornih plaka­ta – sva poli­tič­ka kon­t­a­m­i­naci­ja dolazi u ob­liku skupih TV rekla­ma.

blog by Marin Veršić
Published On 04 Nov 2012

Bilo demokrati ili re­pub­likan­ci, plana nema. Samo tuci po pro­tivniku iz sve­ga raspoloživog. Je­d­i­na poru­ka bi­rači­ma je: glasajte za mene, jer je ovaj dru­gi loš.

blog by Marin Veršić
Published On 03 Nov 2012

Sarkozy česti­tao Hol­lan­deu na pob­je­di preko tele­fona i poručio pristali­ca­ma da poš­tu­ju svog novog pred­sjed­ni­ka.

blog by Marin Veršić and Al Jazeera Redakcija
Published On 06 May 2012