Mahmoud Alloush

Mahmoud Alloush

Mahmoud Alloush je istraživač u oblasti međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Još od ruske vo­jne in­ter­ven­ci­je u Sir­i­ji sredi­nom prošle deceni­je, pred­sjed­nik Vladimir Putin nas­to­jao je os­tavi­ti dublji trag na Bliskom is­toku us­postavl­jan­jem višed­i­men­zion­al­nih part­ner­sta­va.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 24 Jan 2023

Ako Za­pad po­mogne Putinu da mu­dri­je razmišl­ja, mož­da će se više uvjer­i­ti u sig­urne pred­nos­ti pre­gov­o­ra u odno­su na neizv­jes­nos­ti koje nosi nas­tavak rata.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 15 Nov 2022

Sve do sre­dine prošlog de­setl­jeća turs­ki prist­up Sir­i­ji je bio fokusir­an na svr­ga­van­je reži­ma kroz naoruža­van­je i fi­nan­sir­an­je opozi­ci­je.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 25 Aug 2022