Mahmoud Alloush

Mahmoud Alloush

Mahmoud Alloush je istraživač u oblasti međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sve do sre­dine prošlog de­setl­jeća turs­ki prist­up Sir­i­ji je bio fokusir­an na svr­ga­van­je reži­ma kroz naoruža­van­je i fi­nan­sir­an­je opozi­ci­je.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 25 Aug 2022