Lejla Panjeta

Lejla Panjeta

Lejla Panjeta je vanredna profesorica iz oblasti filmskih studija, vizuelnih komunikacija i ideologije na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Inte... rnacionalnog univerziteta u Sarajevu. Autorica je knjiga "Industrija iluzija: Film & propaganda", "Telenovela - fabrika ljubavi: Uvod u produkciju i žanr", "Potreba za smislom: Mit, manipulacija i film" i "Nove (i stare) laži". Bavi se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sher­lock Holmes je opsesivno-de­pre­siv­na plat­for­ma lika sa izl­je­vi­ma za­pan­ju­juće in­teligen­ci­je i de­duk­ci­je, aro­gantnog i svez­na­jućeg am­at­era de­tek­ti­va, koji opčin­ja­va pub­liku i kn­jiževno-film­sku scenu već više od jednog vi­je­ka.

blog by Lejla Panjeta
Published On 28 Sep 2015

Za udarne vi­jesti o mal­ol­jet­ničkoj de­likven­ci­ji ili nasilju među mal­ol­jet­nici­ma nisu kri­va dje­ca.

opinion by Lejla Panjeta
Published On 23 Mar 2015

Pornografi­ja se može i tre­ba sankcionisati, uko­liko kul­tura i društ­vo okarak­ter­išu sadržaj kao pornograf­s­ki. Ali šta ura­di­ti kada kul­tura kaže 50.000 la­jko­va?

opinion by Lejla Panjeta
Published On 22 Apr 2014

Uvi­jek su spal­jene zgrade djelo­vale kao lju­di bez oči­ju. Danas zgrade države BiH iz­gleda­ju kao duše bez oči­ju.

opinion by Lejla Panjeta
Published On 08 Feb 2014