Lejla Hairlahović

Lejla Hairlahović

Lejla Hairlahović je iz Cazina. Doktorantica je etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se društvenim... sjećanjem i identitetima. Kao bivša rukometašica, veoma je vezana za taj sport. Radi na promociji kulturnih i sportskih vrijednosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako je Josip Broz održao samo jedan gov­or u ovom kra­jiškom gradiću, na jed­nom mjes­tu, danas pos­to­je tri spomen-obil­jež­ja tog do­gađa­ja.

Published On 23 May 2017

Porod­i­ci pi­lota Sami­ra Beganovića koji je sa još pet člano­va posade pogin­uo 1994. rečeno je da su kosti iz Beogra­da pre­bačene u Ukra­jinu.

Published On 20 May 2017

Hus­ka Tatare­vić i Re­fik Abazović za­mi­je­nili su dan i noć, samo da bi dru­gi jutro počeli u čis­tom i sa toplim kruhom.

Published On 01 May 2017

U mjes­ti­ma Jaseni­ca, Luš­ka Palan­ka i Benko­vac živ­ota sko­ro da više nema. Kroz na­puštene kuće svi­ra vje­tar, a na li­vade ne svraća­ju ni živ­ot­in­je.

Published On 02 Apr 2017

Pros­tor među zid­i­na­ma Os­troš­ca je ogro­man, a is­pun­jen je bro­jn­im ka­menim skulp­tura­ma, koje kao da su tu odu­vi­jek.

Published On 18 Mar 2017

Him­zo Bužimk­ić iz Bosanske Krupe jedan je od na­jpoz­nati­jih ma­js­to­ra za izradu ‘unske lađe’.

Published On 10 Mar 2017

Mogućnos­ti koje nudi kesten kao veo­ma raspros­tran­je­na kul­tura u ovom di­jelu BiH nisu do kra­ja isko­rištene.

Published On 04 Mar 2017