Larbi Sadiki

Larbi Sadiki

Larbi Sadiki je profesor bliskoistočne politike na Univerzitetu u Exeteru. Autor je knjiga "Arapska demokratizacija: Izbori bez demokratije" (Oxford U... niversity Press, 2009) i "Potraga za arapskom demokratijom: Diskursi i protudiskursi" (Columbia University Press, 2004).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ako pos­to­ji obrazac koji se može pre­poz­nati u na­padu na na­cional­ni muzej Bar­do, pri­jet­n­ja je za Tu­nis daleko oz­biljni­ja od gu­bit­ka tur­iz­ma.

opinion by Larbi Sadiki
Published On 20 Mar 2015

Rušen­je su­fi­jskog svetiš­ta, na­jnovi­ji u nizu na­pa­da na džami­je širom zeml­je, potkopa­va privremene in­sti­tu­ci­je i tek za­početi pro­ces demokratske rekon­struk­ci­je.

opinion by Larbi Sadiki
Published On 06 Sep 2012