Kristian Coates Ulrichsen

Kristian Coates Ulrichsen

Kristian Coates Ulrichsen je saradnik za Bliski istok na Institutu za javnu politiku univerziteta Baker.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bloka­da Katara je bila na­j­duži raskol u his­tori­ji Vi­jeća za sarad­nju zal­jevskih ze­mal­ja i, za ra­z­liku od prethod­nih pe­ri­o­da ten­z­i­je, njeen ut­je­caj nije ograničen samo na nivo lid­era i eli­ta.

Published On 07 Jun 2021