Krešimir Dujmović

Krešimir Dujmović

Krešimir Dujmović je novinar i muzičar. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost u Zagrebu, s akademskim izletima u teologiju i matematiku.... Proveo je nekoliko godina u Amsterdamu i Parizu. Sada živi u Berlinu.  


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Berlinu je otvoren restoran čiji je meni sas­tavl­jen isključi­vo od re­cik­li­ranih namir­ni­ca.

Published On 11 Jan 2013

Savršeni espres­so? Glavni nje­mač­ki grad otkri­va sve ni­janse gur­man­skog doživl­ja­ja kafe, a kul­tura ića i pića posta­je pi­tan­je sti­la.

blog by Krešimir Dujmović
Published On 08 Jan 2013

Leipzig se pret­vara u novu nje­mačku Mekku, ne samo za stu­dente i um­jet­nike, nego i za start­up biznis­mene.

blog by Krešimir Dujmović
Published On 17 Dec 2012

Pi­rats­ka par­ti­ja donijela je male poli­tičke prom­jene u Nje­mačkoj, ali i potak­la ve­like stranke da razmis­le o dig­i­tal­nom svi­je­tu.

Published On 22 Nov 2012

Nje­mač­ka je nekad bila na petom, a sad je na 13. mjes­tu pre­ma Izv­ješ­ta­ju o ravno­pravnos­ti spolo­va u 130 ze­mal­ja.

Published On 29 Oct 2012

Trans­for­ma­ci­ja Berli­na mogla bi se ocr­tati i ovako: ono što je pred dvade­se­tak go­d­i­na bio panker na šanku nekog un­der­ground klu­ba, danas je soft­ver­s­ki kreati­vac uz lap­top i kavu s mli­jekom.

Published On 21 Sep 2012

U mnogim sek­tori­ma reg­u­lar­na za­poslen­ja nesta­la i posao se oslan­ja na ile­gal­ni, stal­no novi pril­jev pripravni­ka.

Published On 14 Sep 2012

Ikona berlinske scene, um­jet­nič­ki skvot Tacheles u cen­tru gra­da nakon go­d­i­na natezan­ja sa za­konom i bankom koja je vlas­nik zgrade dočekao je svoj kraj – lju­di su izbačeni, atel­jei is­pražn­jeni. Koja je stvar­na šte­ta za Berlin?

Published On 07 Sep 2012