Kevin Sullivan

Kevin Sullivan

Kevin Sullivan je izvještavao o ratu u bivšoj Jugoslaviji između 1991 i 1993, kada je teško ranjen u eksploziji nagazne mine u centralnoj Bosni. Od 20... 01. do 2006. bio je glasnogovornik OHR-a. Živi u Sarajevu sa suprugom i kćerkom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sva­ka godišn­ji­ca počet­ka kon­flik­ta je pri­li­ka za tužnu re­flek­si­ju, ali ako bi građani ove go­dine počeli pokazi­vati nestr­pljivost pre­ma irele­vant­noj politi­ci, onda bi put ka pro­gre­su vrlo brzo bio očišćen.

Published On 04 Apr 2013