Katarina Drlja

Katarina Drlja

Katarina Drlja za Aljazeeru Balkans prati europske teme - odluke u Briselu, presude u Tribunalu u Hagu, te političke i društvene promjene u zemljama E... uropske unije. Magistar je znanosti Europskih integracija i razvoja, te diplomirani teolog. Kao novinar u prošlosti je izvještavala iz vojnih baza u Afganistanu, sa prosvjeda u Ukrajini i pojedinim europskim zemljama. Pratila je brojne izbore, ali i zdravstvene i socijalne teme.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Čov­jek je južn­jak samo ko­liko se južn­jakom os­jeća. I žao mi je svake djevo­jčice koju vidim pognute glave i prez­i­menom na –ič ko­jeg su roditelji prom­je­nili iz –ić ne bi li se asim­ili­rali.

blog by Katarina Drlja
Published On 27 Aug 2012

Haš­ki op­tuženik u sud­ni­ci se pon­aša kao gen­er­al, dok tužitelji opisu­ju kako je na svad­bi pri­mao izv­ješ­ta­je o ubi­jan­ju hil­ja­da lju­di u BiH.

blog by Katarina Drlja
Published On 19 May 2012

Mladić je u 11 tača­ka op­tužen za geno­cid, zločine pro­tiv čov­ječnos­ti i kršen­je za­kona i običa­ja ra­to­van­ja u BiH.

blog by Katarina Drlja and Nadina Maličbegović and Al Jazeera Redakcija
Published On 16 May 2012

Nakon višed­nevnog štra­j­ka, javni pri­jevoz u Briselu po­lako se nor­mal­izira, a u četvr­tak je pogreb in­spek­toru koji je pre­min­uo od udar­ca tokom prometnog spo­ra.

blog by Katarina Drlja
Published On 12 Apr 2012

Žene u EU u pros­jeku zarađu­ju 17,1 pos­to man­je od muškara­ca, a za pola od tih ra­z­li­ka nalaze ra­zlog u diskrim­i­naci­ji.

blog by Katarina Drlja
Published On 24 Mar 2012

Dan kada su za stol sjeli min­istri Vi­jeća općih poslo­va EU kako bi od­lučili što pred­loži­ti eu­rop­skim lid­er­i­ma po pi­tan­ju Sr­bi­je i idućeg ko­ra­ka na putu k Eu­rop­skoj obitelji, tre­bao je biti jedan ri­jetk­ih pred­vidljivih dana u Briselu.

blog by Katarina Drlja
Published On 29 Feb 2012

De­setl­jeći­ma pri­je os­ni­van­ja EU, Teta Bet­ty je na brisel­skoj tržni­ci otvo­rila štand s br­zom hra­nom.

blog by Katarina Drlja
Published On 22 Jan 2012