Julia Petrovskaja

Julia Petrovskaja

Julia Petrovskaja rođena je 1975. godine u Kairu. Novinarsku karijeru započela je 1990-ih u ruskom dnevnom listu Nezavisimaja gazeta. Godine 1999. zav... ršila je studije na moskovskom državnom Univerzitetu Lomonosov. Bavi se pitanjima međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sliku ruskog živ­ota u rat­no doba u na­jvećoj mjeri kreira držav­na tele­viz­i­ja pod kon­trolom Kreml­ja i u toj sli­ci go­to­vo nema pros­to­ra za žrtve, neusp­je­he, ekonomske teškoće.

Published On 28 Aug 2022

Čečen­s­ki au­tori­tarni lid­er Ramzan Kadirov i nje­govi blis­ki sarad­ni­ci re­dovno up­uću­ju pri­jet­nje sm­rću poz­na­tim nov­inari­ma i ak­tivis­ti­ma za ljud­s­ka pra­va, uz šut­nju Moskve.

Published On 10 Feb 2022

Mosk­va je izgu­bi­la svo­je glavne poluge u kosovskoj krizi, ali ned­vos­mis­leno se svrsta­va na stranu Beogra­da, koji je kren­uo putem demon­stracije vo­jnih sim­bo­la.

Published On 30 Sep 2021