John Terrett

John Terrett

John Terrett je dopisnik Al Jazeere English iz Washingtona.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sindikati sma­tra­ju da se novim za­konom ugrožava­ju rad­nič­ka pra­va, a Re­pub­likan­ci kažu da će za­kon donijeti ekonom­s­ki pro­gres.

blog by John Terrett
Published On 14 Dec 2012

Sarah Her­nan­dez i nje­na mama briznule su u plač kada je Metro State ob­javio svo­je planove o tome da ne­doku­men­ti­ran­im stu­den­ti­ma omogući da plaća­ju ško­lar­inu po nižoj rati, pop­ut one koju plaća­ju amer­ič­ki državl­jani sa stal­nim bo­ravkom u Col­oradu.

blog by John Terrett
Published On 26 Aug 2012