John Dugard

John Dugard

John Dugard je profesor međunarodnog prava i autor detaljne studije o zakonu aparthejda (Ljudska prava i  pravni poredak Južnoafričke Republike, 1978)... . Od 2001. do 2008. godine bio je specijalni izvještač UNHCR-a o ljudskim pravima na Okupiranoj palestinskoj teritoriji. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U vri­jeme kada se Rus­selov tri­bunal za Palestinu sas­ta­je da disku­ti­ra o Pales­ti­ni, Izrael je već nad­mašio ra­sis­tičku eru Južnoafričke Re­pub­like.

opinion by John Dugard
Published On 07 Nov 2011