Jillian Kestler-DAmours

Jillian Kestler-DAmours

Jillian Kestler-DAmours je slobodna novinarka iz Kanade koja živi i radi u Jerusalemu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izrael­s­ki na­pa­di na Gazu doveli su do protes­ta u SAD-u, ali stručn­jaci tvrde da se Biden nada da će izrael­sko-palestin­sko pi­tan­je pono­vo pasti na listi pri­or­ite­ta nakon prim­ir­ja.

Published On 22 May 2021

Ad­vokati kažu da bi spo­razum koji omoguća­va Kana­di da brzo ist­jera većinu tražitel­ja azi­la na amer­ičkoj grani­ci tre­bao biti uk­in­ut.

Published On 21 Apr 2021

Palestin­ci se suočava­ju sa bro­jn­im ograničen­ji­ma na više od 60 pos­to Za­padne Obale pod izrael­skom kon­trolom.

Published On 12 Aug 2012