Jelena Milić

Jelena Milić

Jelena Milić je direktorica Centra za evroatlantske studije u Beogradu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Javnost u Sr­bi­ji se kon­ačno mora us­pro­tiv­i­ti ponovnoj sis­tem­skoj sa­tanizaci­ji kosovskih Al­banaca, pa makar se radi­lo i o šumokradica­ma.

opinion by Jelena Milić
Published On 05 Sep 2014

Samo­proglašeni pro­gre­sivni medi­ji u Sr­bi­ji će i dal­je skakati na svaku poli­tičku neko­rek­t­nost ono­ga ko im trenut­no nije u milosti, a sv­jes­no će se is­tim meto­dama i sami uve­liko služi­ti.

opinion by Jelena Milić
Published On 05 Aug 2014