Jelena Kalinić

Jelena Kalinić

Jelena Kalinić je rođena u Sarajevu, gdje je završila studij biologije i studij ruskog jezika i književnosti (BA). Bavi se prevođenjem, teorijom knjiž... evnosti, lingvistikom, historijom prirodnih nauka i ilustracijom iz oblasti prirodoslovlja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pris­je­ti­mo se naučnih otkrića i hero­ja nauke koje je čov­ječanst­vo izgu­bi­lo u 2013.

blog by Jelena Kalinić
Published On 03 Jan 2014

Mi­hail Hodor­kovs­ki izlazi na slo­bo­du nakon 10 go­d­i­na prove­denih u zatvoru, ali os­ta­je da se vidi ko­liko će mu sv­jet­la Putin dozvoli­ti.

blog by Jelena Kalinić
Published On 20 Dec 2013

Neki stručn­jaci već upiru prstom u 23andMe, up­o­zo­rava­jući na to da je Google, također, garan­to­vao pri­vat­nost.

blog by Jelena Kalinić
Published On 05 Dec 2013

Bobak Fer­dowsi, član tima koji je spuš­tao Cu­rios­i­ty na Mars, gov­ori o tim­skom radu koji garan­tu­je us­p­jeh NASA-e.

Published On 31 Oct 2013

Stručn­jaci iz regi­je i svi­je­ta gov­ore o zdravstven­im ben­efi­ci­ja­ma i etičkim pi­tan­ji­ma u vezi sa pohra­nom matičnih stan­i­ca.

Published On 24 Oct 2013

John Bo­han­non, re­porter Sci­ence mag­a­z­i­na, pokazao je da pos­to­ji ne­dostatak ob­jek­tivne kon­t­role ono­ga što će se ob­jav­i­ti.

blog by Jelena Kalinić
Published On 07 Oct 2013

Obično se ti­je­lo samo iz­bori sa in­fek­ci­jom, ali neka­da se deša­va da simp­to­mi postanu zabrin­java­juće teš­ki.

Published On 11 Sep 2013

Vi­jest da je u BiH moguć otkup praznih plas­tičnih PET boca brzo se prošir­i­la društven­im mreža­ma i os­ta­la uglavnom na tome.

blog by Jelena Kalinić
Published On 22 Aug 2013

Kakve ćemo vrste do­biti, nam­jer­no i sluča­jno? Ova tehnologi­ja skreće evolu­ci­ju na neke druge šine. Neko će žel­jeti da se vozi tim vo­zom, neko ne.

blog by Jelena Kalinić
Published On 11 Aug 2013