Javier Solana

Javier Solana

Javier Solana je bio visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku, generalni sekretar NATO-a i ministar vanjskih poslova Španije. Trenutno j... e predsjednik Centra za globalnu ekonomiju i geopolitiku ESADE, počasni član organizacije Brookings Institution i član Globalnog programskog vijeća za Evropu Svjetskog ekonomskog foruma. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neko­liko pro­tek­lih de­setl­jeća donije­lo je više frus­tracije nego pro­gre­sa u ovu regi­ju, koja bi sada mogla gra­di­ti mostove, a ne zi­dove.

opinion by Javier Solana and Project Syndicate
Published On 28 Sep 2018
Federica Mogherini, Johannes Hahn, Zoran Zaev, Alexis Tsipras

Trumpovi stal­ni nas­r­ta­ji na za­padne zeml­je, a bezrez­erv­na po­drš­ka Izraelu i Saudi­jskoj Ara­bi­ji, uz­i­ma­ju danak.

opinion by Javier Solana and Project Syndicate
Published On 02 Jul 2018

Trumpov moto o Ameri­ci na pr­vom mjes­tu zabrin­ja­va, a niko ne zna bol­je od Evrope kako pre­vaz­ići ek­strem­izam i na­cional­izam.

opinion by Javier Solana and Project Syndicate
Published On 22 Feb 2017

Evrop­s­ka uni­ja pati od opasnog sluča­ja nos­tal­gi­je, koji bi mo­gao biti uzrok ras­pa­da ujed­in­jene Evrope.

opinion by Javier Solana and Project Syndicate
Published On 28 Apr 2016