Jason Stanley

Jason Stanley

Jason Stanley je profesor filozofije na Univerzitetu Yale i autor djela „Kako fašizam radi: Politika Nas i Njih“.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako je Kremlj jas­no i otvoreno obz­nanio u svo­jim saopćen­ji­ma, nje­govi na­pori na ‘de­naci­fikaci­ji’ Ukra­jine silom su za­pra­vo kam­pan­ja geno­ci­da.

opinion by Project Syndicate and Jason Stanley
Published On 29 Apr 2022