Jasmin Alibegović

Jasmin Alibegović

Jasmin Alibegović rođen je 1996. u Dubrovniku. Pohađa master studij komunikologije u Sarajevu od 2018. godine i piše o problematici mladih u kontekstu... evropskih integracija, ekonomiji, kulturi i sportu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­davači­ca na Pro­gra­mu poli­tičk­ih nau­ka i među­nar­o­d­nih odnosa na Uni­verzite­tu Vic­to­ria u Welling­tonu kaže da Evrop­s­ka uni­ja ima snažan an­tidiskrim­i­naci­js­ki stav kao jed­nu od os­novnih vri­jed­nos­ti.

Published On 04 Sep 2022

Us­tavni pa­tri­o­ti­zam je do­bro rješen­je za pre­vazi­lažen­ja pod­jela u regi­ji, sma­tra is­traži­vači­ca na Evrop­skom in­sti­tu­tu pri Lon­don­skoj školi ekonomi­je i poli­tičk­ih nau­ka.

Published On 01 Sep 2022