Jasmin Alibegović

Jasmin Alibegović

Jasmin Alibegović rođen je 1996. u Dubrovniku. Pohađa master studij komunikologije u Sarajevu od 2018. godine i piše o problematici mladih u kontekstu... evropskih integracija, ekonomiji, kulturi i sportu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Lju­di na Balka­nu su zarobljeni u rešetke et­ni­ja, u mon­struoznu birokrati­ju koja ne funkcioni­ra, dove­deni u ‘sta­tus quo’ koji je par­al­izira­jući, kaže vanred­na pro­fe­sor­i­ca na Uni­verzite­tu u Syra­cuseu.

Published On 16 Jan 2023