Jasmin Agić

Jasmin Agić

Jasmin Agić novinar je portala Al Jazeere Balkans. Pisao je za bosanskohercegovačke dnevne i sedmične listove. Autor je pet knjiga umjetničke proze. Č... lan je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i PEN centra BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Teš­ka stradan­ja u dva sv­jet­s­ka rata, ras­tući strah od moguće in­vaz­i­je SSSR-a, do­prini­jeli su donošen­ju od­luke da Ju­goslav­i­ja tre­ba razvi­ti sop­stvene ka­pacitete za proizvod­nju atom­ske bombe.

Published On 20 Jan 2022

Ima neke poseb­ne po­et­ike u rudarskom živ­o­tu, neke poseb­ne, ljudi­ma ne­dokučive i ponekad ner­azumljive emo­ci­je, neš­to što rudara odva­ja od svakog dru­gog čov­je­ka na svi­je­tu.

blog by Jasmin Agić
Published On 11 Dec 2021

Samo je Bosna, tak­va i nikak­va dru­gači­ja, mogla biti uni­verzal­no uključi­va, svači­ja i niči­ja; ni srp­s­ka, ni mus­li­man­s­ka, ni hrvats­ka, nego i srp­s­ka i mus­li­man­s­ka i hrvats­ka.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 Nov 2021