Jasmin Agić

Jasmin Agić

Jasmin Agić novinar je portala Al Jazeere Balkans. Pisao je za bosanskohercegovačke dnevne i sedmične listove. Autor je pet knjiga umjetničke proze. Č... lan je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i PEN centra BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Okruže­na nepris­tu­pačn­im i di­vljim terenom, gus­tom bjel­o­goričnom šu­mom, liti­ca­ma, klisurom i kan­jonom ri­jeke Mis­oče tvrđa­va Dubrovnik bila je, na­jv­jerovat­ni­je, središte sred­njov­jekovne župe.

blog by Jasmin Agić
Published On 15 Jun 2022

Djed Sule­j­men je samo jed­nom u živ­o­tu plakao – tog kobnog 4. maja 1980. go­dine, kada nas je kao siročad, što su ri­ječi moga dje­da, same os­tavio drug Tito.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 May 2022