Janusz Bugajski

Janusz Bugajski

Janusz Bugajski predaje studije Jugoistočne Evrope pri Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu. Autor je brojnih knjiga o zemlj... ama u kojima je okončana komunistička vladavina. Nedavno je objavio prvi roman čija se radnja odvija na Balkanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dik­ta­tori često mis­le da su nepob­je­di­vi kada namir­išu male us­p­je­he, što je rus­ki pred­sjed­nik posti­gao kroz tiho pri­pa­jan­je Kri­ma.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 25 Mar 2014

Tri član­ice NATO-a, Bugars­ka, Grč­ka i Turs­ka, zaoku­pljene su un­utrašn­jim suko­bi­ma čiji bi ishod mo­gao imati desta­bi­lizira­jući efekat koji će se odraz­i­ti i na sus­jede.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 24 Jun 2013

Poli­tičko zdan­je pu­tiniz­ma počin­je pu­cati i Rusi­ja će se suoči­ti sa es­kali­ra­jućim pre­vi­ran­ji­ma nared­nih mjese­ci.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 03 Jun 2013

Države sjev­era i juga Evrope žele upotri­jebiti in­sti­tu­ci­je EU-a kako bi poboljšale svo­je sek­torske ili na­cionalne in­terese.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 07 May 2013

Dok Bi­jela Kuća pravi us­tup­ke zarad ruske sarad­nje, Kremlj to vidi kao sla­bost i neod­lučnost koja se može isko­ris­ti­ti.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 01 Apr 2013