James K. Galbraith

James K. Galbraith

James K. Galbraith, bivši izvršni direktor Združenog ekonomskog komiteta, profesor je uprave i drži katedru za upravu/poslovne odnose na Fakultetu za ... odnose s javnošću Lyndon B. Johnson na Univerzitetu u Teksasu, u Austinu. Autor je knjiga Inequality: What Everyone Needs to Know i Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sa ekonom­skim planom za spaša­van­je koji je am­bi­ciozan i pravil­no us­m­jeren, amer­ič­ki pred­sjed­nik i nje­gov tim su pokaza­li jas­no razu­mi­je­van­je obi­ma i raspona ak­ci­je koju trenut­na situaci­ja za­hti­je­va.

opinion by James K. Galbraith and Project Syndicate
Published On 31 Jan 2021