Izet Perviz

Izet Perviz

Izet Perviz je rođen 1969. godine u Mutniku u Cazinskoj Krajini. Kao novinar i urednik radio je u redakcijama Jutarnjih novina i Sarajevskih dnevnih n... ovina. Uglavnom je uređivao rubriku „kultura“ i pisao tekstove vezane za umjetnost i društvena kretanja, kolumne i komentare. Član je Društva pisaca BiH i P.E.N.-a BiH. Objavio je pet romana, te po jednu zbirku poezije i pripovijedaka.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra što ga Sud Bosne i Herce­govine re­dovno de­man­ti­ra i što funkcioner ne bi smio la­gati, pred­sjed­nik bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka ne odus­ta­je od čerečen­ja is­tine.

blog by Izet Perviz
Published On 19 Nov 2017

Hoće li se Njem­ci odreći mil­i­jar­di od za­s­tar­jelih au­to­mo­bi­la i bac­i­ti ih u usi­janu peć? A gdje će onda za­vrši­ti? Tamo gdje su za­vršavali i do sada – na Balka­nu.

blog by Izet Perviz
Published On 20 Oct 2017

Prošlog utor­ka, kad se obil­ježavala pogibi­ja dvi­je stu­den­tice u Sara­je­vu, pješaci su opet gin­uli.

blog by Izet Perviz
Published On 13 Oct 2017

Dovesti Semi­ra Os­man­ag­ića kao uvod­ničara u temu ‘(Ne)isko­rišteni tur­is­tič­ki po­ten­ci­jali BiH’ u moral­noj je ravni isto kao kad bis­mo pre­pro­davača elik­sira vječnos­ti poz­vali da priča o ekonomi­ji.

blog by Izet Perviz
Published On 07 Oct 2017

Ko će pre­bro­jati sve te prazne kuće u ko­ji­ma pau­ci ras­pliću svo­je carst­vo ili plaču us­aml­jene ma­jke pune iščeki­van­ja – hoće li i ove go­dine dje­ca za­ku­cati na vra­ta pri­je sm­r­ti?

blog by Izet Perviz
Published On 28 Sep 2017