Ivo Komšić

Ivo Komšić

Ivo Komšić je dekan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bio je član ratnog Predsjedništva Republike BiH i predsjedavajući Doma naroda Pa... rlamenta Federacije BiH od 2000. do 2002.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Au­tori pis­ma u tom trenutku nisu mogli ni slu­ti­ti da je up­ra­vo Tuđ­man bio ini­ci­ja­tor do­gov­o­ra s Miloše­vićem o et­ničkoj pod­jeli BiH, o ‘kom­pak­ti­ran­ju ter­i­tori­je’ i ‘hu­manom pre­sel­ja­van­ju nar­o­da.’

opinion by Ivo Komšić
Published On 06 Jan 2012