Ivica Puljić

Ivica Puljić

Ivica Puljić je dugogodišnji novinar i dopisnik Al Jazeere Balkans iz Washingtona.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tak­ti­ka okre­tan­ja glave Clintonove ad­min­is­tracije iz 1994. go­dine, nakon saz­nan­ja da će Hrvats­ka pro­pusti­ti iran­sko oruž­je u BiH, znači­lo je i jačan­je iran­skog ut­je­ca­ja u BiH.

blog by Ivica Puljić
Published On 30 May 2022

Al­bright je bila prva amer­ič­ka držav­na sekre­tar­ka koja je po­mogla u us­m­jer­a­van­ju van­jske poli­tike nakon Hladnog rata i prva koja je pokaza­la svi­je­tu satelitske snimke masovnih grob­ni­ca kod Sre­brenice.

Published On 23 Mar 2022

Mnoge zeml­je dil­jem svi­je­ta – uključu­jući neke važne amer­ičke saveznike i part­nere – ok­li­je­va­ju se otvoreno suprot­stavi­ti Rusi­ji ili po­držati ekonomske sankci­je pro­tiv Moskve.

Published On 22 Mar 2022