Ivica Puljić

Ivica Puljić

Ivica Puljić je dugogodišnji novinar i dopisnik Al Jazeere Balkans iz Washingtona.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja ot­vara pose­ban ured za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, što je jedan od ključnih el­e­me­na­ta van­jske poli­tike, a na čelu bi mu tre­bao biti iskus­ni diplo­ma­ta James O'Brien.

Published On 13 Jan 2022

Na­jnovi­ji po­daci o in­dek­su potrošačk­ih ci­je­na oz­načava­ju treći uza­stop­ni mjesec u ko­jem je in­deks, koji oz­nača­va ko­liko potrošači plaća­ju za robu i us­luge, po­ras­tao za više od 6 pos­to.

Published On 12 Jan 2022

Lawrence Ea­gle­burg­er, Brent Scow­croft i John Scan­lan, za­jed­no s am­basadorom War­renom Zim­mer­manom, nazi­vani su u State De­part­men­tu ‘beograd­skom mafi­jom’ – zbog sim­pati­ja pre­ma Sr­bi­ji.

Published On 11 Jan 2022

Bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump po­držao je čov­je­ka ko­jeg ve­li­ki dio Evrope sma­tra pri­jet­njom po demokrati­ju s nji­hove strane At­lanti­ka – mađarskog pre­mi­jera Vik­to­ra Or­bana.

Published On 04 Jan 2022

Imamo sada dva društ­va, dva sus­ta­va up­ravl­jan­ja, dvi­je viz­ije svi­je­ta. Što će pre­vla­dati? Demokraci­ja ili au­tokraci­ja? Slo­bod­no ili repre­sivno društ­vo?

Published On 31 Dec 2021