Ivan Ejub Kostić

Ivan Ejub Kostić

Ivan Ejub Kostić je islamolog, direktor Balkanskog centra za Bliski istok i član odbora Evropske muslimanske mreže. Doktorirao je na Fakultetu politič... kih nauka u Beogradu. Publicirao je kao koautor ili priređivač tri knjige. Godinama je godišnji izvjestilac o Srbiji u okviru projekata „European Islamophobia Report“ i „Yearbook of Muslims in Europe“.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako bi se omogući­lo oti­man­je Pales­tine od Palesti­naca, cionis­tičkom pro­jek­tu je dop­ušteno da deceni­ja­ma un­azad sis­tem­ats­ki sprovo­di et­ničko čišćen­je.

opinion by Ivan Ejub Kostić
Published On 15 May 2021

Svi up­osleni­ci SPC-a koji sma­tra­ju da je ulo­ga Crkve da bude na strani ugroženih bez obzi­ra na vjerois­povi­jest, ima­ju pri­liku da to i u prak­si dokažu.

opinion by Ivan Ejub Kostić
Published On 22 Feb 2020

Iako je glavni spor između crnogorske Vlade i Srpske pravoslavne crkve, zabrin­ja­va an­timus­li­man­s­ka i pri­jeteća re­tori­ka.

opinion by Ivan Ejub Kostić
Published On 28 Dec 2019