Imran Khan

Imran Khan

Imran Khan je reporter Al Jazeere baziran u Dohi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­ma kri­tika­ma, lon­don­s­ka pred­sta­va ‘Večera sa Sad­damom’ je ljude žestoko nas­mi­jala. Kada sam pričao sa građan­i­ma Bag­da­da o Sad­damu, niko se nije smi­jao.

blog by Imran Khan
Published On 30 Sep 2015

U au­dio is­ječku muškarac, navod­no samo­proz­vani kalif, ne spom­in­je gla­sine o svo­joj sm­r­ti ili ran­java­ju u zračnom udaru.

blog by Imran Khan
Published On 16 Nov 2014

Mladići se pri­javlju­ju za bor­bu u centri­ma za re­grutaci­ju u Bag­dadu i širom države. Čuo sam kako neko gov­ori da su pre­m­jestili oruž­je na lako dos­tup­ne lokaci­je u svo­jim do­movi­ma i au­ti­ma.

blog by Imran Khan
Published On 16 Jun 2014

Bag­dad je grad koji strahu­je od samog sebe. Među­tim, svi­jet više ne sluša, iako dnevno pogine 30 lju­di, iako sek­taš­ki sukob i dal­je tra­je, iako je ak­tuel­na opas­nost od bom­bašk­ih na­pa­da.

blog by Imran Khan
Published On 07 Nov 2013

Niko ne bi tre­bao biti prisil­jen da trpi posljedice hemi­jskog na­pa­da, priča­ju Kur­di iz Ha­l­ab­je koji su preživ­jeli Sad­damov na­pad bo­jn­im otro­vom 1988.

blog by Imran Khan
Published On 26 Aug 2013

Up­lašen u vlasti­toj zemlji. Za­mis­lite kakav je to os­jećaj, ako ste pos­jetitelj i ako je prvo up­oz­na­van­je sa Amerikom poz­drav do­brodošlice koji kaže „Mis­limo da ste os­o­ba koju tre­ba ispi­tati“.

blog by Imran Khan
Published On 17 Apr 2012