Ibrahim Muratović

Ibrahim Muratović

Ibrahim Muratović je sportski reporter Al Jazeere Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na fran­cuskom jugu, u Mont­pel­lieru, košar­ka je ovih dana u pr­vom planu, a za to su se po­brin­uli na­jbolji fran­cus­ki igrač i iz­abrani­ci Duš­ka Ivanovića.

blog by Ibrahim Muratović
Published On 08 Sep 2015

BiH savladala Lit­vani­ju sa 3:0, Hrvatskoj pob­je­da nad Vel­som (2:0), Crna Gora iz­ne­nadi­la Ukra­jinu sa 1:0, a Make­doni­ja Sr­bi­ju.

blog by Al Jazeera Redakcija and Milka Smilevska and Ibrahim Muratović and Emir Delić
Published On 16 Oct 2012

Make­doni­ja dočeku­je Sr­bi­ju, Hrvats­ka Vels, BiH Lit­vani­ju, Crna Gora gos­tu­je Ukra­ji­ni, a Sloveni­ja Al­ban­i­ji.

blog by Al Jazeera Redakcija and Milka Smilevska and Ibrahim Muratović and Emir Delić
Published On 15 Oct 2012