Ibrahim Al-Marashi

Ibrahim Al-Marashi

Ibrahim Al-Marashi je docent na Odsjeku za historiju na Kalifornijskom državnom univerzitetu u San Marcosu. Koautor je knjige Iraq's Armed Forces: An ... Analytical History.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako je vla­da bivšeg bri­tan­skog pre­mi­jera pla­gi­rala dok­torsku dis­ertaci­ju da javnos­ti pred­stavi uvjerljiv slučaj za in­vaz­i­ju na Irak 2003. go­dine.

opinion by Ibrahim Al-Marashi
Published On 26 Oct 2015

Gleda­jući re­gion­al­no, pred­viđa se da, ako dođe do rata, nje­ga će vodi­ti države koje di­jele iste ri­jeke, a ne pokreti.

opinion by Ibrahim Al-Marashi
Published On 19 Jun 2015