Hatidža Dedović

Hatidža Dedović

Hatidža Dedović završila je Filozofski fakultet u Sarajevu. Profesorica je historije i aktivistica. Interesovanja su joj religije, ljudska prava i umj... etnost. Radovi su joj objavljeni u drugom dopunjenom izdanju zbornika Feministička čitanja društvenih fenomena Feminističke škole "Žarana Papić". Za pjesmu "Duša" nagrađena je trećim mjestom književnog žirija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rat u Ukra­ji­ni vra­tio je slike Sara­je­va i Bosne i Herce­govine u pla­menu, izazi­va­jući em­pati­ju, ali i vlasti­tu zeb­n­ju.

blog by Hatidža Dedović
Published On 13 Mar 2022

Dok su je konz­er­v­a­tiv­ci kri­tiko­vali, napred­ni mis­lio­ci toga vre­me­na su je vol­jeli, a os­tavi­la nam je poruku da um­jet­nost niko i nika­da ne smi­je sputa­vati.

blog by Hatidža Dedović
Published On 03 Jan 2022