Hasan Nuhanović

Hasan Nuhanović

Hasan Nuhanović je preživio genocid u Srebrenici, u kojem su mu ubijeni roditelji i brat. Do pada Srebrenice radio je kao prevodilac za pripadnike UNP... ROFOR-a u ovoj „zaštićenoj enklavi“ UN-a. Objavio je brojne članke o genocidu u Srebrenici, s fokusom na ulogu međunarodne zajednice u ovim događajima. Godine 2005. objavio je knjigu Pod zastavom UN - međunarodna zajednica i genocid u Srebrenici. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nika­da ne smi­je­mo zab­o­rav­i­ti, is­pusti­ti iz vida čin­jenicu – geno­cid je počin­jen nad jed­nim nar­o­dom, nad građan­i­ma Bosne i Herce­govine.

Published On 10 Jul 2018

Šta to ima Sr­bi­ja da is­tražu­je nakon što je Nas­er Orić u Hagu proveo tri go­dine, prošao ci­jelu pro­ce­du­ru i na kra­ju oslobođen op­tužbi.

blog by Hasan Nuhanović
Published On 12 Jun 2015

Moj otac – ubi­jen u Pili­ci, ek­shu­mi­ran u Ka­meni­ci, moj brat – ubi­jen u Pili­ci, ek­shu­mi­ran u Ka­meni­ci i moja ma­j­ka – ubi­je­na u Vlaseni­ci, ek­shu­mi­rana iz po­to­ka is­pod smeća, leže jed­no do dru­goga u Po­točari­ma.

Published On 10 Jul 2014