Haris Memija

Haris Memija

Haris Memija je medijski analitičar. Radio je kao desk menadžer i fotoreporter u Xinhua News Agency Sarajevo Bureau. Objavljivao je fotografije u broj... nim stranim medijima, a kao umjetnik je izlagao u više zemalja svoje izložbe. Stalni je član ULUPUBiH, ULUBiH i Udruženja BH novinari. Povremeno objavljuje kolumne. Bio je član ratne Top Liste Nadrealista.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­je di­rek­t­no ko­mu­ni­ci­ra­ju, one ne tre­ba­ju pre­vo­di­o­ca, a po jed­noj od mnogih defini­ci­ja um­jet­nos­ti ona je sve ono što ko­mu­ni­ci­ra s pub­likom.

blog by Haris Memija
Published On 14 Nov 2022

Mno­gi koji su us­p­ješno došli do čis­tog zra­ka su prvo zaus­tavili gri­jan­je do­maćin­sta­va na čvrs­ta gori­va.

blog by Haris Memija
Published On 22 Dec 2020

Be­gov­ić: Na­jviše volim da sam u kući sa mo­jom ženom i kćer­ki­com • Ib­ričić: Sve prođe, brate, a famil­i­ja je uvi­jek tu • Poseb­na ljubav Muhame­da Bešića pre­ma ocu

blog by Haris Memija
Published On 14 Jun 2014