Hamad Althunayyan

Hamad Althunayyan

Hamad Althunayyan je doktorant i istraživač u oblasti političkih nauka na College Parku Univerziteta u Marylandu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vla­da Katara je sprem­na pre­go­varati o širokom spek­tru tema, izuzev zat­varan­ja Al Jazeere, koja čuva njene in­terese i in­stru­ment po­moću ko­jeg se glas Katara čuje u ci­jelom ara­p­skom svi­je­tu.

opinion by Hamad Althunayyan
Published On 09 Jun 2017