Goran Svilanović

Goran Svilanović

Goran Svilanović je od 1. januara 2013. generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju. Ranije je radio kao koordinator ekonomskih i ekoloških akti... vnosti OSCE-a (2008-2012.), bio je predsjedavajući Radnog stola I (demokratizacija i ljudska prava) Pakta stabilnosti Jugoistočne Evrope (2004-2007.) i ministar vanjskih poslova SR Jugoslavije (2000-2004). Ima doktorat iz prava sa Univerziteta Union u Beogradu i magisterij i diplomu iz prava sa Univerziteta u Beogradu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iskust­vo Hrvatske u pro­ce­su pris­tu­pan­ja EU-u vrlo je vri­jed­no za os­tale zeml­je re­giona, ko­ji­ma može po­moći u ubrza­van­ju nji­hovog puta.

Published On 27 Jun 2013