Goran Šimić

Goran Šimić

Goran Šimić je doktor pravnih nauka, stručnjak u oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, profesor, predavač, pisac, borac za ljudska prava i pra... va žrtava.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nažalost, živi­mo u vre­menu i društvu u kome je vrhunac društvenog vizionarst­va pro­bitak vlasti­tog et­nosa.

blog by Goran Šimić
Published On 04 May 2014

Pra­vo nema adek­vatan odgov­or na počin­jene zločine, a mi ne pronalaz­i­mo snage da za njih traži­mo oprost i da prestanemo živ­jeti u iskrivl­jenoj stvarnos­ti.

opinion by Goran Šimić
Published On 02 Mar 2014

Ne brinu me Joe no­gometaš, niti Mar­ti­na pje­vači­ca, nego onih 30.000 koji su sa trib­i­na uglas odgo­var­ali ‘… sprem­ni’.

opinion by Goran Šimić
Published On 23 Nov 2013