Goran Milić

Goran Milić

Goran Milić, doskorašnji direktor vijesti i programa na Al Jazeeri Balkans, dugogodišnji je novinar, urednik i direktor brojnih medijskih kuća, uključ... ujući TV Beograd, YUTEL, Mrežu, VIN, HTV. Vodio je i uređivao više od 1.000 TV-dnevnika i autor je više od 120 dokumentarnih i putopisnih emisija. Godine 2007. proglašen je novinarom godine u Hrvatskoj, a dobitnik je i Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva 1992. te nagrade "Svetozar Marković" u Srbiji 1984. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Star­i­ji Al­ban­ci s Koso­va često će se vraćati u prošlost, in­tere­sir­at će ih kako se živi u Bosni, Hrvatskoj, Sloveni­ji… Mlade kao da uopće ne zan­i­ma­ju povi­jest i sus­jedne države.

blog by Goran Milić
Published On 15 Feb 2017

Novi ser­i­jal Al­hemi­je Balka­na, ovog puta u Sloveni­ji, sa emi­ti­ran­jem počin­je u četvr­tak, 13. ok­to­bra u 21:30.

blog by Goran Milić
Published On 11 Oct 2016

Nadareni građevin­s­ki po­duzetnik bol­je zna ra­z­liku između rad­nih mjes­ta i posla od poli­tičara i in­telek­tu­ala­ca.

blog by Goran Milić
Published On 28 Nov 2014

Goran Mil­ić: Kao i u drugim država­ma Balka­na, i Srbi glavni prob­lem vide u poli­tičari­ma i državnom sis­te­mu. Među­tim, poželjni društveni sis­tem koji bi iz­abrali je ne­dostižan skan­di­navs­ki mod­el.

blog by Goran Milić
Published On 13 Oct 2014

Idućeg četvrt­ka kreće novi ser­i­jal Alk(h)emi­je Balka­na od 11 emisi­ja o Crnoj Gori.

blog by Goran Milić
Published On 14 Feb 2014

Hapšen­je nov­inara Al Jazeere u Egip­tu uz op­tužbe povezane s ‘teror­iz­mom’ nije prvi, ali jeste na­jnovi­ji slučaj nasil­ničkog pon­ašan­ja vlasti pre­ma medi­ji­ma.

blog by Goran Milić
Published On 06 Feb 2014

Što pri­je sh­va­ti­mo da je prob­lem više u nama, lokalno, na­cional­no a onda tek u okružen­ju, brže ćemo do bol­jeg živ­ota.

Published On 28 Dec 2013