Goran Borković

Goran Borković

Goran Borković je apsolvirao komparativnu književnost i filozofiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Radio je u magazinima Vjesnik, Feral Tribune ... i Forum.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Us­aml­jeni ja­hači, koji uz­i­ma­ju prav­du u svo­je ruke, do­bi­va­ju sve veću po­dršku u javnos­ti i to ne samo od uo­biča­jeno nabri­janih ak­tivista s društvenih mreža, nego i od poli­tičara.

blog by Goran Borković
Published On 14 Oct 2020

U javnos­ti se uporno pon­avl­ja mantra kako Hrvatske bez Tuđ­mana ne bi bilo. Sva­ki dru­gači­ji glas kra­jn­je je nepožel­jan pa ne čudi zgražan­je na ist­up Katarine Peović.

blog by Goran Borković
Published On 26 Sep 2020

Neki muz­ičari su odgađan­je nas­tu­pa uži­vo pokušali nadok­na­di­ti ak­tivnošću na in­ter­ne­tu, ali osim održa­van­ja „fano­va“ u for­mi od toga ne­ma­ju ve­like ko­risti.

Published On 15 May 2020

Od grandiozno za­mišl­jenog pro­jek­ta Ri­jeke kao Evropske pri­jestol­nice kul­ture nije os­ta­lo sko­ro niš­ta.

blog by Goran Borković
Published On 29 Apr 2020