Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz je aktivistkinja i zdravstvena radnica iz Detroita. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Star­buckso­va kam­pan­ja ‘Race To­geth­er’ da kafiće pretvori u cen­tre za de­batu i razm­jenu mišl­jen­ja o gorućim pi­tan­ji­ma u vezi s ra­som i ra­siz­mom odgođe­na je nakon samo sedam dana.

opinion by Gabriela Ortiz and Khaled A Beydoun
Published On 25 Mar 2015