Filip Mursel Begović

Filip Mursel Begović

Filip Mursel Begović je književni kritičar i publicist.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kn­jiževnik koji je po­bi­je­dio duhovno siro­mašt­vo us­tra­jno se suprot­stavl­jao „cv­je­tan­ju mase“ i „volji rul­je“.

blog by Filip Mursel Begović
Published On 22 Aug 2013

Oči­ti re­tuđ­man­izirani poli­tič­ki re­lik­ti prošlosti pred­stavl­jat će Hrvatsku u Eu­rop­skom par­la­men­tu.

opinion by Filip Mursel Begović
Published On 15 Apr 2013

Balka­nske muz­ičke tradi­ci­je su neš­to na­jl­jepše što pos­to­ji u Evropi, up­ra­vo zbog mi­ješan­ja i proži­man­ja srod­nih emo­tivnih sis­tema (dak­le, kroz muziku) od Sloveni­je preko Hrvatske i BiH pa do Make­donije i Bugarske.

opinion by Filip Mursel Begović
Published On 17 Sep 2012

Neke od bosan­skih poslovi­ca su nepre­vo­dive igre ri­ječi, u mnogi­ma ima stil­skih figu­ra, a što su sočni­je, više do­bi­ja­ju na duhovi­tosti.

Published On 27 Jul 2012

Uporno se za­luđu­je­mo iluz­i­ja­ma o vječnoj mla­dosti, pa se pita­mo hoće­mo li us­p­jeti dos­to­janstveno os­tar­jeti ili će nas um­jet­no održa­vati u živ­o­tu pilu­la­ma, si­likon­i­ma, masaža­ma…

blog by Filip Mursel Begović
Published On 09 Jul 2012

Od kada sam se ože­nio, do­bio sam 17 kila. Žena se lju­ti na mene, ne zato što sam postao de­belju­co…

blog by Filip Mursel Begović
Published On 09 Jul 2012

Ci­jeli svi­jet pje­va tur­bo­folk i u tome neizm­jer­no uži­va. Tur­bo­folk­eri su postali nositelji napret­ka, sinon­im nar­o­dnog zdravl­ja, nove avan­garde.

blog by Filip Mursel Begović
Published On 19 Jun 2012