Filip Balunović

Filip Balunović

Filip Balunović je politikolog i teoretičar. Rođen je 1987. godine u Beogradu, a trenutno živi u Sarajevu. U oktobru 2014. godine objavio je knjigu Be... leške sa slobode. Uređuje i vodi blog Levo smetalo, bavi se proučavanjem političke filozofije, teorije politike, međunarodnih odnosa, eurointegracija i političke ekonomije. Izvršni je urednik Le Monde Diplomatique Srbija te doktorant na Univerzitetu u Firenci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Piše: Fil­ip Balunović Latin­s­ki izraz „sta­tus quo“ oz­nača­va stan­je koje je ne­promen­jeno, odnos­no, održan­je pos­to­jećeg stan­ja. Ini­ci­jal­no se ko­ris­tio u rečeni­ci koja nakon ratnog suko­ba oz­nača­va povratak na stan­je pre rata, sta­tus quo ante bel­lum. Sta­tus quo je ono što bosan­sko – herce­go­v­ačke lid­ere održa­va na mes­tu na kom jesu i sva­ki priv­id pokuša­ja promene, […]

opinion by Filip Balunović
Published On 27 Sep 2016

Šta god bi Vla­da Grčke u ovom trenutku od­luči­la, ko­liko god bi radikalizirala pozi­ci­ju ili pok­lekla pred pri­tisci­ma, Grčku bi gur­nu­la još dublje u krizu.

opinion by Filip Balunović
Published On 09 Jun 2015

Sličnos­ti ubi­jenog i ak­tuelnog pre­mi­jera Sr­bi­je se ne tre­ba­ju svodi­ti na to ko­liko je ko od njih dvo­jice spavao, ko ‘guta koju žabu prvo’ i ko ko­risti kakve metafore.

opinion by Filip Balunović
Published On 13 Mar 2015