Fatmir Alispahić

Fatmir Alispahić

Fatmir Alispahić je magistar književnohistorijskih nauka iz Tuzle. Autor je 15 knjiga. Piše poeziju, prozu, drame, eseje, kolumne... 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da li je ko­ris­no u Bosni is­lam tu­mači­ti kao – vjeru mržn­je, stra­ha i ne­ol­er­an­ci­je, koju tre­ba re­formi­rati ka uni­verzal­nim ljud­skim vri­jed­nos­ti­ma.

opinion by Fatmir Alispahić
Published On 26 Apr 2012

Da li će neko mis­li­ti da je hodža­ma mjesto u džami­ji, na vjer­skim obred­i­ma i nikud dal­je, više ne zan­i­ma sto­tine ima­ma koji pre­vazi­laze arhetip seoskog hodže i posta­ju an­gaži­rani in­telek­tu­al­ci.

opinion by Fatmir Alispahić
Published On 15 Apr 2012