Fahrudin Zilkić

Fahrudin Zilkić

Fahrudin Zilkić je književnik, rođen u Plavu u Crnoj Gori. Sa 13 godina dolazi u Sarajevo u kojem živi do 1999. Danas je građanin i državljanin Sjedin... jenih Američkih Država.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Opas­nost od su­dara je svakim danom sve veća. Trump, nadamo se, ima nam­jeru da spri­ječi taj su­dar.

blog by Fahrudin Zilkić
Published On 24 Nov 2016

Nažalost, naučio sam da su vladari ove zeml­je, znani i nez­nani, isu­više oz­biljni da bi tako važnu od­luku, kak­va je iz­bor pred­sjed­ni­ka, pre­pustili tek običn­im glasači­ma.

blog by Fahrudin Zilkić
Published On 08 Nov 2016