Ešref Kenan  Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić je vanredni profesor na predmetima Međunarodni odnosi i Evropske integracije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U okviru ... međunarodnih odnosa studira politički islam, političku scenu na Bliskom istoku i zemljama u razvoju, te međunarodne intervencije, postkonfliktna i tranzicijska društva. Autor je i koautor više knjiga, studija i članaka objavljivanih u BiH i inostranstvu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­ništ­vo BiH i Min­istarst­vo van­jskih poslo­va hit­no mora­ju od aus­tri­jskog min­is­tra van­jskih poslo­va traži­ti da ob­jas­ni pred­stavl­ja li trod­jel­na prosla­va nji­hovog na­cionalnog dana zvanični stav Aus­tri­jske vlade da u BiH de fac­to pos­to­je tri glav­na gra­da.

opinion by Ešref Kenan Rašidagić
Published On 20 Oct 2016

Eu­rop­s­ka uni­ja je, djelu­jući putem svog pov­jereni­ka, od­lučno i beskom­pro­mis­no poruči­la da ‘bh. poli­tičare tre­ba da je sramo­ta’. Šta ti je reći in­sti­tu­ci­ja.

opinion by Ešref Kenan Rašidagić
Published On 20 Feb 2014