Erol Mujanović

Erol Mujanović

Erol Mujanović je analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U našem re­gionu poslo­davci i poslo­pri­mao­ci tre­ba­ju un­apri­jedi­ti ko­rišten­je so­ci­jal­nih medi­ja u svrhu za­pošl­ja­van­ja.

opinion by Erol Mujanović
Published On 03 Nov 2013

Po­daci će omogući­ti plani­ran­je so­ci­jal­nih i ekonom­skih poli­ti­ka, izradu pro­jeka­ta za ko­rišten­je nov­ca iz IPA fon­do­va, te ut­je­cati na određi­van­je pot­i­ca­ja poljoprivred­nici­ma.

opinion by Erol Mujanović
Published On 04 Sep 2013