Ermin Čengić

Ermin Čengić

Ermin Čengić je novinar, psiholog i iskusni PR menadžer. Krajem devedesetih i početkom dvijehiljaditih bio je angažiran kao urednik i novinar u magazi... nu BH Dani. Posljednjih godina profesionalno je vezan za oblast osiguranja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ako sh­va­ti­mo da su svači­ji potez, pa čak i (ne)iz­gov­ore­na ri­ječ važni, onda imamo šanse da se ova bor­ba za goli živ­ot za­vrši našom pob­je­dom.

blog by Ermin Čengić
Published On 04 Apr 2020

Fasci­nant­no i zabrin­java­juće zvuče na­jave iz­grad­nje neko­liko novih tržnih cen­tara, hotela, vi­sok­ih mod­ernih zgra­da…

blog by Ermin Čengić
Published On 02 Feb 2020
Izgradnja, Gradnja

Strah nas guši i pravi od nas igračke koje naši gospo­dari, vlas­to­drš­ci, tajku­ni, krim­i­nal­ci, nav­i­ja­ju i puš­ta­ju da tu­mara­ju k'o bez glave.

blog by Ermin Čengić
Published On 25 Jan 2020

Nova pre­mi­jer­ka Finske je pokrenu­la ini­ci­ja­tivu da se rad­no vri­jeme u zemlji skrati na če­tiri dana sed­mično po šest sati.

blog by Ermin Čengić
Published On 12 Jan 2020

Petar Luković je svoj pros­tor slo­bode davno os­vo­jio, ali sad je neš­to dru­go na koc­ki. Vri­jeme je da os­vo­ji svo­je zdravl­je.

blog by Ermin Čengić
Published On 25 Dec 2019

Ne smeta nam noć­na mora od zeml­je u ko­joj se budi­mo svako jutro, al’ smeta­ju mi­granti koji neće da sm­rde.

blog by Ermin Čengić
Published On 16 Nov 2019

Sret­ni­ci se neće zaus­tavi­ti pri­je nek­ih 17 ili 18 is­praćenih mundi­jala, a ri­jetki­ma se smi­ješi epitet metuza­le­ma koji će za­pamti­ti 20 sv­jet­skih no­gomet­nih šam­pi­ona­ta.

blog by Ermin Čengić
Published On 14 Jun 2018