Enver Ibrahimkadić

Enver Ibrahimkadić

Enver Ibrahimkadić posljednjih 25 godina živi u Istanbulu, gdje radi kao dopisnik Al Jazeere Balkans. Desetak godina aktivno se bavi prevođenjem s tur... skog jezika. Preveo više od četrdeset knjiga iz različitih područja. Među njima se ističu djela Orhana Pamuka, Ahmeta Hamdija Tanpınara i Ayse Kulin. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Lid­er grčke ek­strem­no desničarske par­ti­je Zlat­na zora Nikos Michalo­li­akos iz­javio kako će jednog dana vrati­ti Is­tan­bul.

Published On 10 Jun 2012

Za os­ig­u­ran­je ter­mi­nala prirodnog gasa, koji će biti podignut na grčkoj strani oto­ka, Izrael nam­jer­a­va sta­cioni­rati 20.000 ko­man­dosa.

Published On 21 May 2012

Sadržaj pre­da­van­ja do ko­jih su došli nov­inari mag­a­z­i­na Wired pokazao da se na jed­noj vo­jnoj akademi­ji u SAD-u, is­lam karak­ter­izira kao „nepri­jatelj“ i zago­vara potre­ba da se ci­jelome is­lam­skom svi­je­tu tre­ba ob­jav­i­ti sveobuh­vat­ni rat.

Published On 13 May 2012

Znača­ja Turske sv­jes­ni su i lid­eri drža­va član­i­ca Uni­je, te zato niko od njih nema nam­jeru, a oči­to ni hrabrosti zalupi­ti vra­ta pred Turskom.

Published On 08 May 2012

Učinkovi­ti sinkro­nizirani udar na iran­s­ka nuk­lear­na postro­jen­ja, koja su podignu­ta u ra­zličitim gradovi­ma, izisku­je na­j­man­je 100 reak­tivnih aviona.

Published On 04 Mar 2012