Emir Hadžikadunić

Emir Hadžikadunić

Emir Hadžikadunić je obnašao dužnost ambasadora BiH u Iranu (2010-2013) i Maleziji (2016-2022). Doktorirao je iz oblasti Međunarodnih odnosa na Intern... acionalnom univerzitetu u Sarajevu. Trenutno angažiran kao gostujući profesor na malezijskom univerzitetu UiTM.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

ISIL ne pos­je­du­je nikakvu nad­nar­avnu moć. Sušti­na je da nisu samo jed­na ili dvi­je države udah­nule ili pro­dužile živ­ot toj tvorevi­ni.

opinion by Emir Hadžikadunić
Published On 27 Nov 2015