Emir Hadžikadunić

Emir Hadžikadunić

Emir Hadžikadunić je magistrirao Ljudska prava i demokratiju u okviru regionalnog interdisciplinarnog programa Univerziteta u Sarajevu/ Univerziteta u... Bolonji, a diplomirao je Komunikologiju na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Kuala Lumpuru. Napisao knjige Od Dejtona do Brisela (2005) i Zašto Iran (2013). Obnašao dužnost ambasadora BiH u Iranu. Trenutno angažiran kao generalni sekretar na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.    


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

ISIL ne pos­je­du­je nikakvu nad­nar­avnu moć. Sušti­na je da nisu samo jed­na ili dvi­je države udah­nule ili pro­dužile živ­ot toj tvorevi­ni.

opinion by Emir Hadžikadunić
Published On 27 Nov 2015

Milo­rad Dodik je prešu­tio mno­ga pi­tan­ja koja se nameću u sluča­ju ref­er­en­du­ma o samostal­nom sta­tusu en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka.

opinion by Emir Hadžikadunić
Published On 14 May 2015

Raz­gov­ori su neophod­ni zbog za­jed­ničke pro­mo­ci­je in­ves­ti­ci­jskih po­ten­ci­jala kod bo­gatih zal­jevskih monarhi­ja.

opinion by Emir Hadžikadunić
Published On 23 Apr 2015

U re­gionu gdje su granice is­cr­tavali strani kol­o­niza­tori poli­ti­ka sile nije dala nikakvog us­tup­ka kul­turi di­jalo­ga, sarad­nje ili in­te­graci­je.

opinion by Emir Hadžikadunić
Published On 31 Mar 2015