Emina Žuna

Emina Žuna

Emina Žuna je spisateljica, autorica romana i kratkih priča. Po obrazovanju je psihologinja i komparativistica. Kao freelance autorica je sarađivala s... mnogo medija u BiH, a najčešće piše medijske analize, komentare, književne i filmske osvrte. Radi kao psihologinja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Je­sam li neš­to pro­pus­tio, up­i­tao je Amerikanac Daniel Thor­son nakon 75-dnevne izo­lacije iz civ­i­lizaci­je.

blog by Emina Žuna
Published On 14 Jun 2020

Či­tan­je se sve više glob­al­no per­cipi­ra kao ak­tivnost po­moću koje se odmaramo od na­pornog dana, a ne neš­to što nas uči da mis­limo i sh­va­ti­mo svi­jet.

blog by Emina Žuna
Published On 13 May 2020

Vjerovan­je u određenu verz­i­ju u koju su ʽproniknuliʼ samo neki, teo­retičari­ma za­v­jere daje os­jećaj poseb­nos­ti i uvjeren­je da su ʽboljiʼ od drugih.

blog by Emina Žuna
Published On 27 Apr 2020

U Ja­jcu je ne­davno pogin­uo mlad čov­jek. Svi su žalili dok nije os­van­u­la pla­va osm­rt­ni­ca i oz­načeno da je mjesto ukopa Par­ti­zan­sko groblje.

blog by Emina Žuna
Published On 11 Feb 2020

Ako se već moramo bav­i­ti zločinci­ma, onda bi red bio i da obuh­va­ti­mo i sav užas zloči­na koje su počinili.

blog by Emina Žuna
Published On 04 Feb 2020