Emil Karamatić

Emil Karamatić

Emil Karamatić, novinar i publicist, višegodišnji staž na Programu BH radija 1. Radi i surađuje sa mnogim medijima iz regije. Proglašen je novinarom g... odine 2013. u kategoriji radijskog novinarstva. Dobitnik je i UNICEFOV-e nagrade.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sas­tavni dio bosan­sko­herce­go­v­ačk­ih živ­ota valj­da je posta­lo prav­i­lo – ili kradete ili ste pokradeni, a na nama je samo da iz­aber­e­mo što nam bol­je pris­ta­je.

blog by Emil Karamatić
Published On 05 Feb 2017

Otac se vra­tio rani­je s posla i rekao da se Las­ta više nika­da neće vrati­ti u živ­ot. Iz­gledao je kao da se ras­ta­je s na­jboljim pri­jatel­jem.

blog by Emil Karamatić
Published On 30 Jan 2017

‘Kad čov­jek prenoći u Mostaru, nije zvuk ono što ga probu­di ujutru, nego sv­jet­lost’, pisao je Ivo An­drić, a prenosi­la Tat­jana Fe­her, Za­grepčan­ka koja je živ­jela Mostar.

blog by Emil Karamatić
Published On 23 Jan 2017

Današn­je čestitke nitko ne čita, ne čuva ih. Brišu se da ne bi optereći­vale mem­o­ri­ju mo­bil­nih ure­đa­ja, a pamćen­je tra­je tek to­liko dok ne stigne sljedeća.

blog by Emil Karamatić
Published On 01 Jan 2017