Elma  Ljutika

Elma Ljutika

Elma Ljutika je rođena u Sarajevu 1977. godine. Diplomirani je socijalni radnik sa dugogodišnjim iskustvom u nevladinom sektoru.  Prevodi knjige i mat... erijale na temu autizma za potrebe roditelja. Učestvovala je na mnogim seminarima i konferencijama u regionu na ovu temu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Baš svako di­jete s poteškoća­ma u razvo­ju priča je za sebe – nev­idljivi in­va­liditet, koji se često razvi­je u svom na­j­gorem ob­liku.

blog by Elma Ljutika
Published On 02 Apr 2018

Ne morate biti sret­ni zbog au­tiz­ma vašeg djete­ta i ne morate se kriv­i­ti zbog toga što os­jećate bol, ali nemo­jte do­pusti­ti da dru­gi ma­nip­uli­ra­ju vama zbog toga.

blog by Elma Ljutika
Published On 03 Feb 2018